Әдебиет - ұлттың жаны. Ұлттық сана, тағдыр, жан жүйесі - көркемөнердің басты тақырыбы. Таптық жік арқылы әдебиет жасалмайды...
Жүсіпбек Аймауытұлы

Басты бет
Кітаптар
Құлахмет Қожықов − қазақ театры мен киносының тұнғыш суретшісі
Рейтинг: 0.000
ISBN:
978-601-7568-49-8
Беттер саны:
320 бет
Жанр:
Альбом 
Құлахмет Қожықов − қазақ театры мен киносының тұнғыш суретшісі
Ұсыну

Құлахмет қожықов − қазақ театры мен киносының тұнғыш суретшісі . Кітап-альбом / Құраст. Сәуле Қожықова

Кулахмет ходжиков – первый художник Казахского театра и кино . Книга-альбом / Сост. Сауле Ходжикова

Kulakhmet Khodzhikov – the first artist of the theatre and cinema. Album / Kulakhmet KhodzhikovБұл басылым қазақ мәдениетінің көрнекті қайраткері, республикамыздың ұлттық сахна және кино декорациясы өнерінің негізін салушысы Құлахмет Қожықовтың өмірі мен шығармашылығына арналған. Кітап-альбомның жарыққа шығуы қайраткердің туғанына 100 жыл толуына орайластырылып отыр. Кітапта суретшінің театрдағы және кинодағы жұмыстары мен Ұлы Отан соғысы жылдарында Орталық Біріккен киностудияда С. Эйзенштейнмен және басқа да кеңес киносының майталмандарымен кездесуі, олармен бірлесіп еңбек еткендері және «Қазақфильмдегі» одан кейінгі жұмысы жайлы баяндайтын естеліктері пайдаланылған. Альбомда декорациялық театр және кино эскиздері, тұғырлы кескіндемелік және графикалық туындылары, спектакльдер мен кинофильмдерге арналған костюмдер және отбасылық мұрағаттан алынған фотосуреттер бірінші рет жарыққа шығып отыр.


Кітап суретшілерге, театртанушыларға, кинотанушылар мен өнертанушыларға, өнерсүйер қауымға және Қазақстан өнері мен мәдениетіне ықыласты барлық оқырман қауымға арналған.


Настоящее издание посвящено жизни и творчеству виднейшего деятеля казахской культуры, основателя национального сценического и кинодекорационного искусства республики Кулахмета Ходжикова. Выход книги-альбома приурочен к 100-летию со дня его рождения. В книге использованы воспоминания художника о работе в театре, кино, встречах и сотрудничестве с С. Эйзенштейном и другими мастерами советского кино на Центральной объединенной киностудии (ЦОКС) в годы войны в Алма-Ате, а также рассказывается о его дальнейшей работе на «Казахфильме». Впервые в альбоме публикуются декорационные театральные и киноэскизы, живописные и графические станковые произведения, костюмы к спектаклям и кинофильмам, а также фотографии из семейного архива.


Книга рассчитана на художников, театроведов, киноведов, искусствоведов, любителей искусства и самый широкий круг читателей, интересующихся культурой и искусством Казахстана.


The present edition is devoted to the life and creativity of the most prominent figure of the Kazakh culture, a founder of national theatrical and film decorative art of the republic Kulakhmet Khodzhikov. Publication of the book-album is dated to the 100th anniversary of his birth. The book uses the artist’s memories of his work in the theater, cinema, meetings and cooperation with S. Eisenstein and other masters of the Soviet cinema at the Central United Cinema Studio (CUCS) in the years of the Second World War in Alma-Ata, and it also tells about his further work at «Kazakhfilm». Scenery, theatrical and film sketches, paintings and graphic easel works, costumes for plays and films, as well as photographs from the family archive are published in the album for the first time.


The book is assigned for artists, specialists in drama study, film experts, art critics, art lovers and the most wide range of readers who are interested in the culture and art of Kazakhstan.

Дәйексөз қосу үшін тіркеліңіз немесе кіріңіз.

Рецензия қосу үшін тіркеліңіз немесе кіріңіз.

Көп оқылғандар

Көп талқыланғандар