Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев

Рейтинг: 0.000
Автор:
ISBN:
978-9952-36-
Количество страниц:
244 страниц
Жанр:
Dönәlgә
Порекомендовать
Kitabda әdәbiyyatımızın sәksәninci illәr nәslinә mәnsub olan, oxucuların әsasәn sanballı romanları ilә tanıdığı Nәriman Әbdülrәhmanlının müxtәlif illәrdә qәlәmә aldığı seçmә hekayәlәri, “Göy adamı” povesti (yaxud uzun hekayәsi) vә “Dönәlgә” adlı kiçikhәcmli romanı toplanıb.

Bu әsәrlәr orijinal mövzu seçimi, üslub müxtәlifliyi vә dil zәnginliyi baxımından diqqәti çәkir.

Войдите, чтобы добавить цитату.

Войдите, чтобы добавить рецензию.